Program podstawowy SafeStart

Podstawę programu SafeStart stanowią techniki ograniczania błędów krytycznych (CERT) – uczestnicy poznają je podczas pięciu podstawowych sesji szkoleniowych, z których każda trwa około 1,5 godziny i jest przeprowadzana w formie lekcji.

 • Moduł 1: Wstęp i informacje ogólne
 • Moduł 2: Wzrok skupiony na zadaniu, umysł skupiony na zadaniu
 • Moduł 3: Obserwacja otoczenia; równowaga, trakcja, przyczepność
 • Moduł 4: Pośpiech, frustracja, zmęczenie, rutyna
 • Moduł 5: Techniki ograniczania występowania błędów krytycznych (CERT); zabierz SafeStart do domu

Dwie sesje otwierające są zwykle prowadzone przez trenera SafeStart. Może on prowadzić pozostałe spotkania, lecz jego miejsce może także zająć certyfikowany szkoleniowiec Państwa firmy, po ukończeniu kursu typu „szkolenie dla szkoleniowców” i uzyskaniu odpowiedniego certyfikatu.

Podczas „szkolenia dla szkoleniowców”, wewnętrzni trenerzy Państwa organizacji biorący w nim udział zajmą się doskonaleniem poziomu świadomości osobistej i zrozumieniem wzorców zachowań prowadzących do urazów, ucząc się w tym celu metodologii i podejścia szkoleniowego SafeStart oraz prowadząc samodzielnie lub współprowadząc sesję szkoleniową dla zespołu.

Każdy moduł obejmuje materiały video, wymianę doświadczeń, dyskusję oraz ćwiczenia opracowane w zeszycie ćwiczeń. Pod koniec kursu uczestnicy otrzymują segregator SafeStart obejmujący pięć zeszytów ćwiczeń, a także zestaw SafeStart Home.

Dalsze elementy formalne są wdrażane w zakresie programu SafeStart do długoterminowego użytku przez firmy dążące do głębszych zmian organizacyjnych.  Wynikiem odbycia całego kursu jest pełne przygotowanie do zapewniania bezpieczeństwa w pracy i w domu, 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu (24/7).

Leading SafeStart 24/7

Długoterminowa skuteczność działań zależy od zaangażowania i dalszych czynności od samego początku podejmowanych przez kierownictwo firmy. Podczas kilkugodzinnego warsztatu Leading SafeStart 24/7 kadra zarządzająca przedsiębiorstwa otrzyma sprawdzone zasoby umożliwiające tworzenie nowej, zrównoważonej kultury bezpieczeństwa.

Warsztat Leading SafeStart 24/7:

 • Ułatwia pomyślne wdrożenie programu SafeStart.
 • Tworzy podstawy do długoterminowego ograniczania liczby urazów oraz pozytywnych zmian w kulturze bezpieczeństwa.
 • Umożliwia zrozumienie potencjału programu SafeStart w zakresie aspektów wychodzących poza jedynie bezpieczeństwo.
 • Zapewnia zrozumienie możliwych do uzyskania korzyści osobistych i materialnych.
 • Zapewnia techniki i narzędzia w zakresie umiejętności dotyczących przekazywania wiedzy na temat bezpieczeństwa.

Komitet Sterujący

Zespół ten odgrywa kluczową rolę w procesie pomyślnego wdrażania programu SafeStart poprzez:

 • organizację, promowanie i wdrażanie wydarzeń i działań mających na celu zwiększanie zaangażowania i bieżącego doskonalenia umiejętności w zakresie bezpieczeństwa pracowników oraz ich rodzin, a także
 • integrację najważniejszych koncepcji SafeStart z szerzej rozumianą kulturą i systemami operacyjnymi organizacji w celu zagwarantowania stałego doskonalenia zarządzania bezpieczeństwem.

Podczas jednorazowej, półdniowej sesji Komitet Sterujący otrzyma od nas wszystko, co jest potrzebne do zapewnienia pełnego wsparcia dla programu SafeStart, od wdrażania modułów podstawowych po zapewnienie powodzenia i zrównoważenia podejmowanych działań w dalszej perspektywie. Udzielamy także wsparcia w zakresie integracji SafeStart z istniejącymi systemami zarządzania bezpieczeństwem.

O warsztacie:

 • Zapewnia bezpieczne podejście w całej organizacji i jej gotowość do podjęcia trwałych zmian.
 • Pozwala uniknąć „pułapek” dzięki wykorzystaniu analiz konkretnych przypadku i doświadczeń konsultantów SafeStart.
 • Inspirujące i sprawdzone przykłady wspierają zaangażowanie pracownika oraz jego stały samorozwój.

Oceń swój stan

karta „Ocen swój stan”, ręce, stany krytyczne, błędy krytyczne, CERT, pośpiech, frustracja, zmęczenie, rutyna, oczy nieskupione na zadaniu, umysł nieskupiony na zadaniu, obserwacja otoczenia, równowaga, trakcja, przyczepność, automatyczna reakcja, kultura bezpieczeństwa, świadomość bezpieczeństwa, zrównoważony program szkoleń w zakresie bezpieczeństwa, SafeStart, SafeStart International, przyzwyczajenia związane z bezpieczeństwem, bezpieczeństwo pracy, BHP, poprawa kultury bezpieczeństwa, zwiększać świadomość bezpieczeństwa, ograniczyć liczbę ludzkich błędów, ograniczyć liczbę urazów, ograniczenie liczby urazów, ograniczyć liczbę wypadków, polepszyć wyniki firmy, zapobiegać krytycznym błędom, wdrożyć pozytywne zmiany w kulturze firmy, promować zaangażowanie pracowników, zwiększać zaangażowanie pracowników, bezpieczeństwo 24/7, bezpieczeństwo przez cały czas, bycie bezpiecznym 24/7, bezpieczne wzorce zachowań, nauka bezpiecznych zachowań, uzyskiwać uniwersalne umiejętności związane z dbaniem o bezpieczeństwo, umiejętności w zakresie bezpieczeństwa dla rodzin, umiejętności w zakresie bezpieczeństwa dla dzieci, szkolenia w zakresie bezpieczeństwa dla dzieci, umiejętności w zakresie bezpieczeństwa dla wszystkich, szkolenia w zakresie bezpieczeństwa dla pracowników, bezpieczeństwo w całej firmie, zwiększać wydajność operacyjną, polepszać jakość, przyzwyczajenia związane z bezpieczeństwem, zachowania związane z bezpieczeństwem, wzorce ryzyka, zapewniać wysoką wydajność, stany krytyczne, krytyczne decyzje, błędy krytyczne, co jest przyczyną urazów, jak zapobiegać urazom, jak zapobiegać wypadkom
Dwustronna karta „Ocen swój stan” ułatwia określenie stanów krytycznych i podjęcie działania jeszcze przed popełnieniem błędu. (Obraz: © SafeStart)

Ten praktyczny program umożliwia wdrożenie SafeStart w dowolnej organizacji, przekładając koncepcje SafeStart na odpowiednie zachowania i umiejętności zapewniające długoterminowe osiągnięcie nowego poziomu bezpieczeństwa oraz dostarczając proste i wydajne metody doskonalenia umiejętności oraz komunikacji w zakresie bezpieczeństwa.

Korzystając z programu „Oceń swój stan”, kadra kierownicza może angażować w dbałość o bezpieczeństwo praktycznie wszystkich (np. dzięki możliwości zastosowania uniwersalnej i nieosądzającej nomenklatury SafeStart) oraz na bieżąco dbać o zrozumienie rzeczywistego poziomu ryzyka.

„Oceń swój stan” to jeden z najskuteczniejszych sposobów utrzymania i zwiększenia korzyści wynikających z programu SafeStart, a także sprawdzona metoda walki z rutyną.  Ucząc pracowników, jak zrozumieć i ocenić swój bieżący stan umysłu, program „Oceń swój stan” skupia się na błędach, bezpieczeństwie i ryzyku, zapobiegając powrotowi do „starych” zachowań, które mogą mieć negatywnych wpływ na bezpieczeństwo.

Oprócz konsultacji prowadzonych w miejscu pracy (czterogodzinne szkolenie w sali szkoleniowej) program „Oceń swój stan” obejmuje także bezpośredni mentoring dla każdego z uczestników.

O programie:

 • Zapewnia wszystkie zasoby i umiejętności potrzebne przełożonym, dzięki którym potrafią oni odpowiednio komunikować się z pracownikami i inicjować produktywne i ciekawe dyskusje na temat bezpieczeństwa.
 • Zapewnia zrozumiałą terminologię, która pozwala uniknąć nieporozumień na każdym szczeblu komunikacji.
 • Przekłada teoretyczną wiedzę uzyskaną podczas szkoleń SafeStart na rzeczywiste zachowania i dialogi.
 • Zwiększa wiedzę przełożonych na temat SafeStart.
 • Zachowuje świeżość metodologii SafeStart, ograniczając jednocześnie liczbę urazów.
 • Włącza SafeStart w codzienne czynności – niezależnie od czasu i miejsca.
 • Daje organizacjom narzędzie uzyskiwania informacji zwrotnych i mierzenia postępów oraz przyswajania wiedzy.
 • Umożliwia analizę pracowników (poziom zaangażowania) oraz przełożonych (wydajność).
 • Nabyte umiejętności można przekazywać zdalnie (przez telefon) lub podczas bezpośrednich spotkań grupowych.
 • Zapewnia kompleksową platformę komunikacyjną, którą w miarę potrzeb można zintegrować z tradycyjnym podejściem typu „obserwacja i informacja zwrotna”, np. SafeTrack.
 • Pomaga zwalczyć rutynę i bierność, zwracając ciągłą uwagę na błędy, bezpieczeństwo i ryzyko.

SafeStart w domu

Życie trwa 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, co oznacza, że każda autentycznie skuteczna filozofia zapewniania bezpieczeństwa musi być oparta na podejściu 24/7. Program „SafeStart w domu” jest zatem niezwykle istotnym elementem, dzięki któremu możemy sprostać temu wyzwaniu.

W ramach programu SafeStart każdy pracownik otrzymuje „zestaw domowy”, który może znacząco poprawić poziom bezpieczeństwa w jego życiu prywatnym.  Proces przekazywania tej wiedzy członkom rodziny umożliwia uczestnikom szkolenia wdrożenie nowych umiejętności i informacji w życiu codziennym, co będzie także miało pozytywny wpływ na ich zachowania w miejscu pracy.

Charakterystyka procesu:

 • Większe zaangażowanie w szkolenie stanowiskowe.
 • Kultura bezpieczeństwa zakorzeniona w pozytywnym podejściu oraz lepsze wyniki.
 • Lepsze przyswojenie wiedzy na temat bezpieczeństwa.
 • Lepsza komunikacja wśród pracowników.
 • Lepsza atmosfera współpracy.
 • Zmniejszenie liczby urazów.
 • Wyższa wydajność.

Ocena i przegląd

Certyfikowany specjalista ds. wdrożeń SafeStart przeprowadza w firmie ocenę wdrożenia w celu dokonania formalnego przeglądu osiągnięć, określenia niedociągnięć oraz przedstawienia kolejnych kroków dotyczących programów zwiększania świadomości bezpieczeństwa i monitorowania wyników. Konsultanci SafeStart wykorzystują wiedzę pochodzącą z pomyślnych wdrożeń programów w wielu branżach i zakładach.

Wyniki

Już ponad 3 miliony osób na całym świecie odbyły szkolenie SafeStart. Główne zalety:

 • Natychmiastowa skuteczność, zwykle polegająca na spadku liczby urazów o 50-70 procent.
 • Łatwa integracja z istniejącymi systemami i inicjatywami w zakresie zarządzania bezpieczeństwem.
 • Osobisty rozwój każdego uczestnika związana z przyjęciem przez zespół odpowiedzialności za bezpieczeństwo.
 • Interesujące i zrozumiałe pomysły, które stymulują, zwiększają, a także przywracają zaangażowanie pracownika.
 • Dodatkowe, zaskakujące korzyści – wdrożenie zasad i umiejętności SafeStart w celu ograniczenia liczby błędów w różnych działach często skutkuje znaczną poprawą wydajności i jakości.

Więcej informacji na ten temat można uzyskać z bezpłatnej broszury lub po kliknięciu tego linku!